Search form

Ɨtaikena Peba 4:21

21Sɨ ton pop nya oraka eyento ten bebɨgɨnd oramitam, ajɨ ma rɨrɨr na. Sɨ ton ket ten b'usaya mogam amneno, nokɨm da ɨdenat ton maka rɨga tauyaeninya Yesu ma nyɨwɨnd, ɨ ket ten etrɨngendo. Mop nokɨp komkesa rɨgap kea Godɨnd esourena yiyeno onggɨt mɨle gatab rɨna re gomgom rɨga b'ogɨl yokatonj kɨd kesa kɨma danda wɨkom pɨlke.