Search form

Ɨtaikena Peba 4:23

Gar ke Utkunda Rɨgaina Yɨr Opmita

23Re Petro ake Yoan opendonda dɨde ɨtendonda towainajog gar ke utkunda rɨga wa pɨlwa, ton ket pɨta amnenainonda komkesa yɨt rɨna re yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina elda rɨgap apurento towa pɨlwa.