Search form

Ɨtaikena Peba 4:24

24Ɨ re gar ke utkunda rɨgap utkundento onggɨtyam towaina yɨt, ton ket yɨpaina nonykok ke Godɨnd b'okta yesoureno da, “Sowa danda Yonggyam! Manɨt atobarkinot wub ake gou dɨde sɨpa, ɨ dɨde komkesa gasa onggɨt wɨngɨrɨnd.