Search form

Ɨtaikena Peba 4:25

25Manɨt Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke Moina wɨko rɨga sowa b'u Dawidɨnd yɨndangɨr yomnot, ɨ ton ket sowa Yonggyam Yesum gatab yindonj tina tugɨm ke da,

‘Nangga pena yɨtam b'engabenga gar soro aukɨto Yonggyamɨm pɨlwa,

dɨde nangga pena komkesa God ma obagɨki kesa rɨgap kɨp kesa yɨt ɨsamka yiyeno Ti gatab?