Search form

Ɨtaikena Peba 4:27

27Moina yɨt re ɨmɨnjog e. Sɨ Erod ake Pontiyo Pilato, ɨ God ma obagɨki kesa rɨgap, ɨ dɨde Israel rɨgap ɨmɨnjog na yɨpand gɨlgɨl b'eomkurto onggɨt Yerusalem taunɨnd Moina yɨna wɨko rɨga Yesund negɨr omnam yena re Man yobagendot gaya eauka ke.