Search form

Ɨtaikena Peba 4:29

29Sowa Yonggyam! Man ket yu yɨr teyeninyɨt towaina moga b'amnena mɨle. Sɨn re Moina wɨko rɨga im. Sɨ Man sɨn yɨm notkainyɨt, sɨ sɨn ɨdenat Moina yɨtkak kupka juwai kɨma moga kesa tusenenindam.