Search form

Ɨtaikena Peba 4:3

3Sɨ ton ket ten yɨmɨnd akato ɨsagɨkam. Ajɨ kea bibɨr wɨn awɨr awonj. Sɨ ton singi auto ɨspari ke b'ɨsagɨka mɨle omnɨkam. Ɨ ket ten egaro sɨbɨbmet wa.