Search form

Ɨtaikena Peba 4:30

30Ɨ ra sɨn Moina yɨtkak kupka juwai kɨma tusenenindam, Man Moina yɨm b'ɨtnɨket sowa pɨlɨnd dɨde danda notkainyɨt. Sɨ ɨngkaimemb sɨn kopa rɨga b'ogɨl tamnɨkindam dɨde kwa Moina yɨna wɨko rɨga Yesumna nyɨ kaim pɨtapɨta tamnenindam kɨd kesa kɨma danda wɨko dɨde moga kɨma danda wɨko.”