Search form

Ɨtaikena Peba 4:31

31Ɨ re ton yɨr opmita seg auto, God yɨjgɨndenonj onggɨtyam pɨpmet rɨkɨnd re ton b'eomto. Ɨ Ton odenja ten Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke yɨndangɨr amnɨkinonj dɨde ket ton moga kesa God ma yɨt kupka juwai kɨma moga kesa apurento.