Search form

Ɨtaikena Peba 4:32

Gar ke Utkunda Rɨgaina Wɨmena Mɨle

32Onggɨtyam gar ke utkunda rɨga bobo, towaina nonykok dɨde gar re yɨpa nat auto. Ɨ ket makwa yɨpa rɨgat tina gasa gatab yindenonj da, “Kor mima koinajog gasa.” Ajɨ kea ton towa wɨngɨrɨnd komkesa gasa gɨlgɨl yingg eyento.