Search form

Ɨtaikena Peba 4:33

33Ɨ ɨtmɨkitijog rɨgap yɨr ungata yɨt apurento ukoi danda kɨma Yonggyam Yesumna utnyita gatab. Ɨ kwa God ma ukoi wurar re kea komkesa gar ke utkunda rɨga wa kumbɨnd yɨbnonj.