Search form

Ɨtaikena Peba 4:34

34Sɨ makwa yɨpa rɨga ingaena gasa kesa yɨbnonj towa wɨngɨrɨnd, nokɨp yepiya re gou kɨpol o met owama eyento, ton asogenento dɨde wulkɨp emdenento, ɨ ket eyenento mɨra wulkɨp ɨtmɨkitijog rɨga wa pɨlwa.