Search form

Ɨtaikena Peba 4:35

35Ɨ ket b'ɨsnawa kɨma aramkenento ɨtmɨkitijog rɨga wa wɨpɨnd. Ɨ ton ket esos eyenento yɨpayɨpa rɨga wa pɨlwa yepiya re ingaena gasa kesa wekenenonj.