Search form

Ɨtaikena Peba 4:36

36Yɨpa Lebi gu ke rɨga yɨbnonj re Yosepɨt yet re Kipriyo ailan wa ukendonj. Ɨ ɨtmɨkitijog rɨgap daka tin nyɨ yoeko da Banaba, engenda yɨtkak da b'ugowam b'ɨga.