Search form

Ɨtaikena Peba 4:37

37Ɨ todaka odede yɨpa wɨp nya ke tina owami gou kɨpol yosogonj, dɨde ket mɨra wulkɨp teyinonj, ɨ dɨde ket b'ɨsnawa kɨma aramkinonj ɨtmɨkitijog rɨga wa wɨpɨnd esosɨm.