Search form

Ɨtaikena Peba 4:4

4Ajɨ ma yɨpa kɨma rɨgapiya towaina yɨt utkundeno dɨde towa wɨngɨrɨnd jogjog rɨgap kea Yesund gar ke utkunda ke yokateno. Sɨ onggɨtyam gar ke utkunda rɨga bobo re kea warabag aukonj, sɨ komkesa rɨgajog ogenki re ama rɨka paib tausɨn (5,000) na.