Search form

Ɨtaikena Peba 4:6

6Ɨ dɨde yɨna mopyam sɨ rɨga Anna ɨ Kayapa ɨ Yoan ɨ Aleksandro ɨ dɨde komkesa yɨna mopyam sɨ rɨgamna gu rɨgawar kea omnɨkto de onggɨt b'ɨsagɨkapu pɨpmetɨnd.