Search form

Ɨtaikena Peba 4:8

8Onggɨt wɨnɨnd Yɨnayɨna Wɨngawɨngat Petrond yɨndangɨr yomnonj, ɨ Petro ket ten mɨra amninonj da, “Wɨn sowa wɨp iyoi rɨga dɨde elda rɨga!