Search form

Ɨtaikena Peba 5

Ananiya ake Ti Kongga Sapira

1Sɨ yɨpa rɨga, nyɨ da Ananiya, ti kongga Sapira kɨma towaina gou kɨpol yosogonda. 2Ɨ Ananiya yɨpa tab wulkɨp yokatonj towanɨm onggɨtyam mɨra wulkɨp wɨngɨrɨnd dɨde yegitonj. Ɨ ton ket ti konggand b'obogɨl wumɨr womnonj. Seg ket ton eyinonj komb wulkɨp ɨtmɨkitijog rɨga wa pɨlwa, ɨ b'ɨsnawa kɨma aramkinonj. 3Ɨ Petro ket yomnonj da, “Ananiya! Rɨdede na man b'anygɨnena nya ke mɨra wulkɨp yɨpa tab yomnɨket? Moina gar re kea Satanat yɨndangɨr yomɨny. Sɨ ma man kea Yɨnayɨna Wɨngawɨngand rabem yomnenyɨt dɨde ket gou kɨpol mɨra wulkɨp ke yɨpa tab yegisɨt? 4Sɨ re naskand man maka yosogot onggɨtyam gou kɨpol, ɨtemb re mor yɨm nat yɨbnonj. Ɨ kwa re man mɨra wulkɨp akasinot, opimemb wulkɨp re kwa moina b'ingawa wɨra nat wekenenonj. Sɨ onggɨtyam gou kɨpol dɨde mɨra wulkɨp re mor singi rɨrɨr nat wekenenonj omnɨkam. Ajɨ nangga pae man odede negɨr nony menamena yoramisɨt moina gar wa? Man ma rɨga na rabem amneninyɨt, ajɨ God na.” 5Re Ananiya onggɨtyam yɨt utkundenonj, ton ket uj sap otendonj gou wa. Ɨ komkesa rɨga yepiya re utkundo onggɨtyam gatab yɨt, ton ma sobijog na moga aukɨto. 6Sɨ ket sisɨl rɨgap owɨnkɨto, ɨ ket tina ujgɨm kukum yomnɨko, ɨ dɨde ket yiyo dɨde gop wa yeungito.

7Ɨ ti kongga Sapira ma wumɨr na wɨbnonj nangga na re aukonj ti leom pɨlɨnd. Ɨ ket nowa awa seg ke todaka tikonj de onggɨt b'eomapu wa. 8Ɨ ket Petro werkitonj da, “Wumɨr nomne! Ma ɨnsima waina okati mɨra wulkɨp?” Ɨ todaka mɨra yomnonj da, “Owɨ, ɨnsimaemb.” 9Sɨ Petro ket tin womnonj da, “Nangga pena wɨn molkongga yɨpand odede yɨt yɨsamkya negɨr nya ke otonkenam Yonggyamɨmna Wɨngawɨnga? Yɨr de, rɨga yepiya re mor leond eungitam yiyi re opima ke mora dunda nasim. Ɨ ɨta kwa meda miyi dor.” 10Ɨ odenja Sapira daka ket uj sap otendonj Petrom pɨs wɨpɨnd. Ɨ re sisɨl rɨgap b'ɨgarkɨto wɨngɨr wa, ton kea ket tin uj ondrɨki yɨr wongo. Ɨ ton ket wiyo, ɨ weungito ti leom wusɨnd. 11Sɨ komkesa sosi rɨga dɨde komkesa rɨga yepiya re utkundento onggɨt uj gatab yɨt, ton ma sobijog na moga aena wuwenonj.

Jogjog Kɨd Kesa kɨma Danda Wɨko dɨde Moga kɨma Danda Wɨko

12Ɨ ɨtmɨkitijog rɨgap jogjog kɨd kesa kɨma danda wɨko dɨde moga kɨma danda wɨko amnɨkento rɨga wa wɨngɨrɨnd. Ɨ komkesa gar ke utkunda rɨgap yɨpaina nony menamena kɨma yɨpa dɨr kesa metɨnd b'eomenento yɨnamet kara wɨngɨrɨnd ogenaya da “Solomonɨmna Met”. 13Ɨ gar ke utkunda kesa rɨgap ten moga na uwada eyenento, ɨ makwa yɨpand b'eomkenento ton kɨma. Ajɨ nangga ma jɨ ton maka ton kɨma yɨpand b'eomkenento, ton kea asourenento gar ke utkunda rɨga. 14Ɨ jogjog rɨga dɨde kongga bobo auka wuwenonj Yonggyamɨnd gar ke okatam, sɨ gar ke utkunda rɨga bobo re kea ket b'aikɨndento dɨde warabag auka wuwenonj. 15Ɨ re ket rɨgap yɨr angenento ɨtmɨkitijog rɨgaina jogjog kɨd kesa kɨma danda wɨko dɨde moga kɨma danda wɨko, ton kopa rɨga eyento ukoi nya wa, ɨ ket dar kumbɨnd dɨde tɨtɨnd oramka eyenento. Nokɨm da ra Petro menon okas ukoi nyawɨnd, ɨdenatemb ama rɨka tina wɨngat nɨnda rɨga ɨkangɨndena teyeniny. 16Ɨ dɨde rɨga bobo b'eomkurto nɨnda taun ke rɨnsim re Yerusalem taun wusɨnd wekeny, ɨ eyento kopa rɨga dɨde negɨr kɨlkɨl wɨngawɨnga ke b'ɨdgotnena okateni rɨga. Ɨ kea ket komkesa rɨgap b'ogɨl yokateno.

Ɨtmɨkitijog Rɨgaina B'ɨdgotnena

17Ajɨ yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde komkesa ti ɨrmeka rɨga yepiya re Sadukai rɨga bobo wɨngɨrɨnd wekenonj, towaina garɨnd negɨr yɨr ke yɨr ongong mɨle ke yɨndangɨr aukɨto ɨtmɨkitijog rɨga wa pɨlwa. 18Sɨ ton ket ten yɨmɨnd emdɨto negɨr omnam, ɨ ket sɨbɨbmet wa aramkɨto. 19Ajɨ yɨpa Yonggyamɨmna aneru ikonj onggɨt sɨwɨnyɨnd, ɨ ket sɨbɨbmet mora yɨpangendonj dɨde ket apenjinonj bau wa. Ɨ ton ket ten amninonj da, 20“Wuwe dɨde towɨnkindam dor de yɨnamet aba wa, ɨ ket rɨga wumɨr tamnenindam dor onggɨtyam komkesa bage yɨt rɨngkaim re rɨgap yɨrkokar yokatenyi.” 21Yɨt utkunda seg ke ton ket b'ɨgarkɨto yɨnamet aba wa ɨsparkand, ɨ ket rɨga auyaento. Re yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde ti ɨrmeka rɨga wuwonj, ton ket Ju rɨga waina Sanedrin memba dɨde Israel wɨngɨrɨnd komkesa ukoi nyɨ rɨga ara emokto b'eomam de Sanedrin kot wa, dɨde ket rɨga etmɨkurto sɨbɨbmet wa ɨtmɨkitijog rɨga opopɨm. 22Ajɨ re opopam rɨgap opekto de sɨbɨbmet wa, ton makwa ɨtmɨkitijog rɨga adarkɨto sɨbɨbmet wɨngɨrɨnd. Sɨ ton ket ɨtekto dɨde wumɨr amnɨto. 23Sɨ ton yɨt useka yiyeno da, “Re sɨn wuyɨn, sɨn yɨr yongu sɨbɨbmet mora re b'obogɨl ɨdoki na yɨbɨm, dɨde sɨbɨbmet yɨr ɨpka rɨga owɨnki na wekeny yɨpayɨpa morand. Ɨ re sɨn mora epangkindam, ajɨ sɨn makwa daka yena adarkindam onggɨt sɨbɨbmet wɨngɨr borand.” 24Ɨ re yɨnamet yɨr ɨpka geja rɨga waina mopyam dɨde yɨna mopyam sɨ rɨgap utkundo onggɨtyam yɨtkak, ton ket ma sobijog na nonysɨpsɨp aukɨto towa gatab. Sɨ endento da, “Ra odede gasa auka ikeny, sɨ nangga e tawɨk?” 25Onggɨt wɨnɨnd yɨpa rɨga ikonj, ɨ ten wumɨr amninonj da, “Wɨi, yɨr de, rɨga yena re wɨn aramkomam sɨbɨbmet wa, ton opima de yɨnamet aba wa owɨnki wekeny dɨde rɨga auyaenanj.” 26Onggɨtyam yɨt utkunda seg ke, yɨnamet timtim rɨga mopyam yikonj tina wɨko rɨga kɨma, dɨde teito ɨtmɨkitijog rɨga de b'ɨsagɨkapu pɨpmet wa. Ajɨ ton ma rɨrɨr na danda kɨma ingaenam menonɨm, mop nokɨp rɨga bobo na moga uwadto da, “Ke gɨmokɨp ke nedrɨkinem uj ondrɨkam.”

27Ɨ re ton teito, ton engauto onyitam onggɨt Ju rɨga waina Sanedrin kotɨnd. Ɨ ket yɨna mopyam sɨ rɨgat ten arkeninonj 28da, “Sɨn b'ingawa yɨt wa akautondam da, ‘Goro ouyaena teyenindam onggɨt Rɨgamna nyɨwɨnd.’ Ajɨ wɨn yɨpya kesa aukɨtondam. Sɨ wɨn kea waina ouyaena ke Yerusalem taun yɨndangɨr yomnɨkya, ɨ dɨde wɨn opima singi ainindam sɨn injawam onggɨt Rɨgamna uj gatab.” 29Ɨ Petro dɨde ɨtmɨkitijog rɨgap mɨra amnɨto da, “Men b'ogla naska Godɨnd yɨmta undoku, ɨ yɨmta kena ket gowukoi nyɨ rɨga yɨmta tundokindam. 30Wɨnpiya Yesund yɨdrɨkonda wul kumbɨnd, ɨ yongandonda. Ajɨ mera b'uwar waina Godɨt Tin yutnyitonj uj ke. 31Ɨ Godɨt Tin ukoyamɨm yomnonj de pumb wa Tina rɨga wa Kingɨm dɨde Yɨrkokar Okawa Rɨgam, ɨ ket yoramitonj Tina yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmet okatam. Sɨ ɨdenat ket onggɨtyam Tina danda ke Israel rɨgap negɨr mɨle ke gar tengendanj Godɨm pɨlwa, ɨ ket God towaina negɨr mɨle awɨr tamnɨkainy. 32Sɨ sɨn re onggɨtyam gasa gatab yɨr ungatayam im. Ɨ God Yɨnayɨna Wɨngawɨnga towa akainonj yepim re Tin gar ke yokasi ɨ yɨmta yundoki, sɨ ɨtemb Yɨnayɨna Wɨngawɨnga daka kwa re onggɨtyam gatab yɨr ungatayam e.”

Gamaliyelɨmna B'ugowa Yɨt

33Ɨ re b'ɨsagɨka rɨgap odede towaina yɨt utkundento, ton ma sobijog na gar soro aukɨto, dɨde singi yoramito ten uj ondrɨkam. 34Ajɨ onggɨtyam Ju rɨga waina Sanedrin kotɨnd yɨpa Parisai rɨga yɨbnonj nyɨ da Gamaliyel. Ton re gog yɨt ouyaena rɨga na, ɨ komkesa rɨgap tin yɨsnaeneno. Sɨ ton utnyitonj, ɨ b'ingawa yoramitonj ɨtmɨkitijog rɨga opendam bau wa sobijog wɨn kɨma. 35Ɨ re ton opekto, Gamaliyel ket amninonj da, “Israel rɨga! Wɨn wa wɨngɨrɨnd b'obogɨl nony menamena tamnɨkindam onggɨtyam mɨle gatab nangga mim re wɨn singi ainindam omnɨkam onggɨt rɨga wa pɨlɨnd. 36Mop nokɨp men wumɨr im nɨmog rɨga gatab. Sɨ naskand yɨpa rɨga yɨbnonj re nyɨ da Teuda. Ton tilenggyam yindenonj da, ‘Kon re yɨpa ukoi rɨga en.’ Ɨ ama rɨka powa andred (400) rɨgapiya ti tab wa aukɨto. Ɨ re rɨgap tin yongando, ti yɨmta undoka rɨga kea wetaweta aukɨto, ɨ ket ti rawɨr kwa rɨga aukɨto. 37Onggɨt kak ke, yɨpa wɨnɨnd re gabmani b'ingawa yoramitonj rɨga nyɨ oramkam, yɨpa Galili rɨga Yudas onyitonj, ɨ b'anygɨnena nya ke rɨga wɨp amninonj tin yɨmta undokam. Onggɨtyam rɨga daka negɨr awonj, ɨ komkesa ti yɨmta undoka rɨga wetaweta aukɨto. 38Sɨ onggɨt paemb kon nitinjɨn wa pɨlwa onggɨtyam yunɨm auki mɨle gatab. Sɨ wɨn erarinam towa pɨlnate, ɨ towaina singind mɨle ramnɨkinem! Sɨ ten apenjinam! Mop nokɨp rada onggɨtyam towaina ɨsamka o omnɨka b'atobarkonj re rɨga wa pɨlkae, sɨ ɨta awɨr tainy dem. 39Ajɨ rada Godɨm pɨlkae b'atobarkonj, wɨn ma rɨrɨr im ten awɨr omnam dɨde wɨn opima walenggyam b'atɨdarindam da wɨn re God kɨma geja rɨga im.” Sɨ komkesa b'ɨsagɨka rɨgap kea yɨmjato tina opureni yɨtkak. 40Ɨ ket ton ɨtmɨkitijog rɨga engaukɨto wɨngɨr wa. Ɨ ten ket ɨraska eyento, dɨde b'ingawa yɨt akauto da, “Goro yɨt tapureninam Yesu ma nyɨ kɨma!” Seg ten ket apekto. 41Ɨ re ɨtmɨkitijog rɨgap opekto onggɨt Ju rɨga waina Sanedrin kot ke, ton ukoi sam kɨma na menon yokato. Mop nokɨp ton kea ɨngar kɨma b'ɨdgotnena akatento Yesumna nyɨ map, ɨ ton nony menamena yomnɨko da, “God kea sɨn sam kɨma nokasiny onggɨtyam sowaina b'ɨdgotnena ke Tina pumb tungg warabag omnɨkam.” 42Ɨ ton ita bibɨr wɨram kesa ouyaena eyento dɨde pɨtapɨta yomneno God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt yɨnamet aband dɨde rɨgaina met nata da, “Yesu re Keriso e yena re God tɨrɨr yomnonj ɨtmɨkitam.”