Search form

Ɨtaikena Peba 5:10

10Ɨ odenja Sapira daka ket uj sap otendonj Petrom pɨs wɨpɨnd. Ɨ re sisɨl rɨgap b'ɨgarkɨto wɨngɨr wa, ton kea ket tin uj ondrɨki yɨr wongo. Ɨ ton ket wiyo, ɨ weungito ti leom wusɨnd.