Search form

Ɨtaikena Peba 5:12

Jogjog Kɨd Kesa kɨma Danda Wɨko dɨde Moga kɨma Danda Wɨko

12Ɨ ɨtmɨkitijog rɨgap jogjog kɨd kesa kɨma danda wɨko dɨde moga kɨma danda wɨko amnɨkento rɨga wa wɨngɨrɨnd. Ɨ komkesa gar ke utkunda rɨgap yɨpaina nony menamena kɨma yɨpa dɨr kesa metɨnd b'eomenento yɨnamet kara wɨngɨrɨnd ogenaya da “Solomonɨmna Met”.