Search form

Ɨtaikena Peba 5:13

13Ɨ gar ke utkunda kesa rɨgap ten moga na uwada eyenento, ɨ makwa yɨpand b'eomkenento ton kɨma. Ajɨ nangga ma jɨ ton maka ton kɨma yɨpand b'eomkenento, ton kea asourenento gar ke utkunda rɨga.