Search form

Ɨtaikena Peba 5:14

14Ɨ jogjog rɨga dɨde kongga bobo auka wuwenonj Yonggyamɨnd gar ke okatam, sɨ gar ke utkunda rɨga bobo re kea ket b'aikɨndento dɨde warabag auka wuwenonj.