Search form

Ɨtaikena Peba 5:15

15Ɨ re ket rɨgap yɨr angenento ɨtmɨkitijog rɨgaina jogjog kɨd kesa kɨma danda wɨko dɨde moga kɨma danda wɨko, ton kopa rɨga eyento ukoi nya wa, ɨ ket dar kumbɨnd dɨde tɨtɨnd oramka eyenento. Nokɨm da ra Petro menon okas ukoi nyawɨnd, ɨdenatemb ama rɨka tina wɨngat nɨnda rɨga ɨkangɨndena teyeniny.