Search form

Ɨtaikena Peba 5:16

16Ɨ dɨde rɨga bobo b'eomkurto nɨnda taun ke rɨnsim re Yerusalem taun wusɨnd wekeny, ɨ eyento kopa rɨga dɨde negɨr kɨlkɨl wɨngawɨnga ke b'ɨdgotnena okateni rɨga. Ɨ kea ket komkesa rɨgap b'ogɨl yokateno.