Search form

Ɨtaikena Peba 5:17

Ɨtmɨkitijog Rɨgaina B'ɨdgotnena

17Ajɨ yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde komkesa ti ɨrmeka rɨga yepiya re Sadukai rɨga bobo wɨngɨrɨnd wekenonj, towaina garɨnd negɨr yɨr ke yɨr ongong mɨle ke yɨndangɨr aukɨto ɨtmɨkitijog rɨga wa pɨlwa.