Search form

Ɨtaikena Peba 5:19

19Ajɨ yɨpa Yonggyamɨmna aneru ikonj onggɨt sɨwɨnyɨnd, ɨ ket sɨbɨbmet mora yɨpangendonj dɨde ket apenjinonj bau wa. Ɨ ton ket ten amninonj da,