Search form

Ɨtaikena Peba 5:2

2Ɨ Ananiya yɨpa tab wulkɨp yokatonj towanɨm onggɨtyam mɨra wulkɨp wɨngɨrɨnd dɨde yegitonj. Ɨ ton ket ti konggand b'obogɨl wumɨr womnonj. Seg ket ton eyinonj komb wulkɨp ɨtmɨkitijog rɨga wa pɨlwa, ɨ b'ɨsnawa kɨma aramkinonj.