Search form

Ɨtaikena Peba 5:20

20“Wuwe dɨde towɨnkindam dor de yɨnamet aba wa, ɨ ket rɨga wumɨr tamnenindam dor onggɨtyam komkesa bage yɨt rɨngkaim re rɨgap yɨrkokar yokatenyi.”