Search form

Ɨtaikena Peba 5:21

21Yɨt utkunda seg ke ton ket b'ɨgarkɨto yɨnamet aba wa ɨsparkand, ɨ ket rɨga auyaento. Re yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde ti ɨrmeka rɨga wuwonj, ton ket Ju rɨga waina Sanedrin memba dɨde Israel wɨngɨrɨnd komkesa ukoi nyɨ rɨga ara emokto b'eomam de Sanedrin kot wa, dɨde ket rɨga etmɨkurto sɨbɨbmet wa ɨtmɨkitijog rɨga opopɨm.