Search form

Ɨtaikena Peba 5:22

22Ajɨ re opopam rɨgap opekto de sɨbɨbmet wa, ton makwa ɨtmɨkitijog rɨga adarkɨto sɨbɨbmet wɨngɨrɨnd. Sɨ ton ket ɨtekto dɨde wumɨr amnɨto.