Search form

Ɨtaikena Peba 5:24

24Ɨ re yɨnamet yɨr ɨpka geja rɨga waina mopyam dɨde yɨna mopyam sɨ rɨgap utkundo onggɨtyam yɨtkak, ton ket ma sobijog na nonysɨpsɨp aukɨto towa gatab. Sɨ endento da, “Ra odede gasa auka ikeny, sɨ nangga e tawɨk?”