Search form

Ɨtaikena Peba 5:25

25Onggɨt wɨnɨnd yɨpa rɨga ikonj, ɨ ten wumɨr amninonj da, “Wɨi, yɨr de, rɨga yena re wɨn aramkomam sɨbɨbmet wa, ton opima de yɨnamet aba wa owɨnki wekeny dɨde rɨga auyaenanj.”