Search form

Ɨtaikena Peba 5:26

26Onggɨtyam yɨt utkunda seg ke, yɨnamet timtim rɨga mopyam yikonj tina wɨko rɨga kɨma, dɨde teito ɨtmɨkitijog rɨga de b'ɨsagɨkapu pɨpmet wa. Ajɨ ton ma rɨrɨr na danda kɨma ingaenam menonɨm, mop nokɨp rɨga bobo na moga uwadto da, “Ke gɨmokɨp ke nedrɨkinem uj ondrɨkam.”