Search form

Ɨtaikena Peba 5:28

28da, “Sɨn b'ingawa yɨt wa akautondam da, ‘Goro ouyaena teyenindam onggɨt Rɨgamna nyɨwɨnd.’ Ajɨ wɨn yɨpya kesa aukɨtondam. Sɨ wɨn kea waina ouyaena ke Yerusalem taun yɨndangɨr yomnɨkya, ɨ dɨde wɨn opima singi ainindam sɨn injawam onggɨt Rɨgamna uj gatab.”