Search form

Ɨtaikena Peba 5:29

29Ɨ Petro dɨde ɨtmɨkitijog rɨgap mɨra amnɨto da, “Men b'ogla naska Godɨnd yɨmta undoku, ɨ yɨmta kena ket gowukoi nyɨ rɨga yɨmta tundokindam.