Search form

Ɨtaikena Peba 5:3

3Ɨ Petro ket yomnonj da, “Ananiya! Rɨdede na man b'anygɨnena nya ke mɨra wulkɨp yɨpa tab yomnɨket? Moina gar re kea Satanat yɨndangɨr yomɨny. Sɨ ma man kea Yɨnayɨna Wɨngawɨngand rabem yomnenyɨt dɨde ket gou kɨpol mɨra wulkɨp ke yɨpa tab yegisɨt?