Search form

Ɨtaikena Peba 5:31

31Ɨ Godɨt Tin ukoyamɨm yomnonj de pumb wa Tina rɨga wa Kingɨm dɨde Yɨrkokar Okawa Rɨgam, ɨ ket yoramitonj Tina yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmet okatam. Sɨ ɨdenat ket onggɨtyam Tina danda ke Israel rɨgap negɨr mɨle ke gar tengendanj Godɨm pɨlwa, ɨ ket God towaina negɨr mɨle awɨr tamnɨkainy.