Search form

Ɨtaikena Peba 5:32

32Sɨ sɨn re onggɨtyam gasa gatab yɨr ungatayam im. Ɨ God Yɨnayɨna Wɨngawɨnga towa akainonj yepim re Tin gar ke yokasi ɨ yɨmta yundoki, sɨ ɨtemb Yɨnayɨna Wɨngawɨnga daka kwa re onggɨtyam gatab yɨr ungatayam e.”