Search form

Ɨtaikena Peba 5:33

Gamaliyelɨmna B'ugowa Yɨt

33Ɨ re b'ɨsagɨka rɨgap odede towaina yɨt utkundento, ton ma sobijog na gar soro aukɨto, dɨde singi yoramito ten uj ondrɨkam.