Search form

Ɨtaikena Peba 5:35

35Ɨ re ton opekto, Gamaliyel ket amninonj da, “Israel rɨga! Wɨn wa wɨngɨrɨnd b'obogɨl nony menamena tamnɨkindam onggɨtyam mɨle gatab nangga mim re wɨn singi ainindam omnɨkam onggɨt rɨga wa pɨlɨnd.