Search form

Ɨtaikena Peba 5:37

37Onggɨt kak ke, yɨpa wɨnɨnd re gabmani b'ingawa yoramitonj rɨga nyɨ oramkam, yɨpa Galili rɨga Yudas onyitonj, ɨ b'anygɨnena nya ke rɨga wɨp amninonj tin yɨmta undokam. Onggɨtyam rɨga daka negɨr awonj, ɨ komkesa ti yɨmta undoka rɨga wetaweta aukɨto.