Search form

Ɨtaikena Peba 5:38

38Sɨ onggɨt paemb kon nitinjɨn wa pɨlwa onggɨtyam yunɨm auki mɨle gatab. Sɨ wɨn erarinam towa pɨlnate, ɨ towaina singind mɨle ramnɨkinem! Sɨ ten apenjinam! Mop nokɨp rada onggɨtyam towaina ɨsamka o omnɨka b'atobarkonj re rɨga wa pɨlkae, sɨ ɨta awɨr tainy dem.