Search form

Ɨtaikena Peba 5:39

39Ajɨ rada Godɨm pɨlkae b'atobarkonj, wɨn ma rɨrɨr im ten awɨr omnam dɨde wɨn opima walenggyam b'atɨdarindam da wɨn re God kɨma geja rɨga im.” Sɨ komkesa b'ɨsagɨka rɨgap kea yɨmjato tina opureni yɨtkak.