Search form

Ɨtaikena Peba 5:4

4Sɨ re naskand man maka yosogot onggɨtyam gou kɨpol, ɨtemb re mor yɨm nat yɨbnonj. Ɨ kwa re man mɨra wulkɨp akasinot, opimemb wulkɨp re kwa moina b'ingawa wɨra nat wekenenonj. Sɨ onggɨtyam gou kɨpol dɨde mɨra wulkɨp re mor singi rɨrɨr nat wekenenonj omnɨkam. Ajɨ nangga pae man odede negɨr nony menamena yoramisɨt moina gar wa? Man ma rɨga na rabem amneninyɨt, ajɨ God na.”