Search form

Ɨtaikena Peba 5:40

40Ɨ ket ton ɨtmɨkitijog rɨga engaukɨto wɨngɨr wa. Ɨ ten ket ɨraska eyento, dɨde b'ingawa yɨt akauto da, “Goro yɨt tapureninam Yesu ma nyɨ kɨma!” Seg ten ket apekto.