Search form

Ɨtaikena Peba 5:41

41Ɨ re ɨtmɨkitijog rɨgap opekto onggɨt Ju rɨga waina Sanedrin kot ke, ton ukoi sam kɨma na menon yokato. Mop nokɨp ton kea ɨngar kɨma b'ɨdgotnena akatento Yesumna nyɨ map, ɨ ton nony menamena yomnɨko da, “God kea sɨn sam kɨma nokasiny onggɨtyam sowaina b'ɨdgotnena ke Tina pumb tungg warabag omnɨkam.”