Search form

Ɨtaikena Peba 5:42

42Ɨ ton ita bibɨr wɨram kesa ouyaena eyento dɨde pɨtapɨta yomneno God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt yɨnamet aband dɨde rɨgaina met nata da, “Yesu re Keriso e yena re God tɨrɨr yomnonj ɨtmɨkitam.”