Search form

Ɨtaikena Peba 5:9

9Sɨ Petro ket tin womnonj da, “Nangga pena wɨn molkongga yɨpand odede yɨt yɨsamkya negɨr nya ke otonkenam Yonggyamɨmna Wɨngawɨnga? Yɨr de, rɨga yepiya re mor leond eungitam yiyi re opima ke mora dunda nasim. Ɨ ɨta kwa meda miyi dor.”