Search form

Ɨtaikena Peba 6:1

Seben (7) Diyakona Obagɨkam

1Ɨ onggɨt wɨnɨnd re Yesum yɨmta undoka rɨga jogjog b'aikɨndena wuwenonj, Grik yɨtam Ju rɨgap ugaga eyento Ibru yɨtam Ju rɨga. Mop nokɨp Ibru yɨtam Ju rɨgap maike b'obogɨl owou yingg amnɨkenento ita bibɨrɨm Grik yɨtam Ju rɨga waina mik kongga wa pɨlwa.